News
detail

新聞詳情

聲明

2020-09-07

声  明

  

       兹有员工李星原,于2020年7月15日正式与广州桃园建筑工程有限公司解除劳动关系,自该员工离职之日起,其对外进行的任何言论、活动均属个人行为,与廣州劉關張集團有限公司、广州桃园建筑工程有限公司无关。
  
      特此聲明。


廣州劉關張集團有限公司
                    广州桃园建筑工程有限公司
                        2020年7月15日  


                                                                                           

                           

上一篇:劉關張集團“卓越經理人“”獎與“自律精英獎

下一篇:沒有了